ટેકનોલોજી : કમ્પ્યુટર પરિચય (By ગુજરાત પાઠ્યપુસ્તક મંડળ)