અર્થશાસ્ત્ર ઈ-બુક સંગ્રહ (ગુજરાતી)

અર્થશાસ્ત્ર નોબેલ પ્રાઈઝ-2020 (સંપૂર્ણ જાણકારી ઉદા. સાથે)

કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને તેમજ GPSC/UPSC/NET-GSETમાં ઉપયોગી

 WATCH (27 મિનીટનો ચિત્રાત્મક વિડીયો)

----------------------------

હાલમાં  યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ દ્વારા નવું પુસ્તક પ્રકાશિત થયું છે.

શિર્ષક : વસ્તીશાસ્ત્ર (Demography)

લેખક : કપિલ પી. ઘોસિયા

ભાષા : ગુજરાતી

B.A.-M.A.-NET-GSET-અર્થશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્રમાં ઉપયોગી તેમજ GPSCના અમુક મુદ્દાઓ આવરી લેવાયા છે.

પ્રકરણ અને અન્ય વિગત માટે : CLICK HERE

Online ખરીદી માટે ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડની લીંક : CLICK HERE

----------------------------

અર્થશાસ્ત્ર ફ્રી ઈ-બુક સંગ્રહ (ગુજરાતી)
કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને તેમજ GPSC/GSETમાં ઉપયોગી
VIEW/DOWNLOAD

> એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર (MICRO ECONOMICS)
> ભારતીય અર્થતંત્ર (INDIAN ECONOMY)
> સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર (MACRO ECONOMICS)
> નાણું અને બેન્કિંગ (MONEY & BANKING)
> વસ્તીશાસ્ત્ર (DEMOGRAPHY)
> સહકાર (COOPERATION)


અર્થશાસ્ત્ર વિડીયો સીરીઝ

'ભારતીય અર્થતંત્ર' વિડીયો સીરીઝ

(યાદ રાખવાની TRICK સાથે)

GPSC/UPSC/કોલેજ/NET-SETમાં ઉપયોગી

> લાંબા વ્યાખ્યાનને બદલે 10 થી 12 મીનીટના વિડીયો

> To the Point સરળ અને મુદ્દાસર સમજુતી

> યાદ રાખવાની TRICK 

> વનલાઈનર પ્રશ્નો

CLICK HERE