અર્થશાસ્ત્ર વિડીયો સીરીઝ

GPSC/UPSC વિડીયો ક્લિપ સીરીઝ : 'ભારતીય અર્થતંત્ર'


GPSC સિલેબસ મુજબની વિડિયો સિરીઝ

(UPSC/કોલેજ/NET-SET વગેરેમાં પણ ઉપયોગી)

યાદ રાખવાની TRICK + વનલાઈનર પ્રશ્નો

(વિડીયો લીસ્ટ પ્લે કરવા માટે લીંક પર ક્લિક કરશો)
Prepared By Dr. Kapil P. Ghosiya

અર્થશાસ્ત્ર ઈ-બુક સંગ્રહ (ગુજરાતી)

અર્થશાસ્ત્ર ઈ-બુક સંગ્રહ (ગુજરાતી)

કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને તેમજ GPSC/GSLETમાં ઉપયોગી

VIEW/DOWNLOAD

> એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર (MICRO ECONOMICS)

> ભારતીય અર્થતંત્ર (INDIAN ECONOMY)

> સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર (MACRO ECONOMICS)

> નાણું અને બેન્કિંગ (MONEY & BANKING)

> વસ્તીશાસ્ત્ર (DEMOGRAPHY)

> સહકાર (COOPERATIVE)