લેટેસ્ટ અપડેટ્સ પોસ્ટ્સ/વિડીયો

વિડીયો લીસ્ટ


SPIPA પ્રવેશ પરીક્ષા 2021 | IAS, IPS, IFS વગેરે માટે ફ્રી તાલિમ 


નીતિ આયોગ : મુખ્ય પહેલ 


PSI/ASI પોલીસ ભરતી વીડિયો-3 


PSI/ASI પોલીસ ભરતી વીડિયો-2 


PSI/ASI પોલીસ ભરતી વીડિયો-1 


કરન્ટ ટોપિક : પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવોની સંપૂર્ણ જાણકારી 


આર્થિક સર્વે 2020-21 વીડિયો-2 


RBI ઓફિસ એટેન્ડન્ટ-2021 સંપૂર્ણ જાણકારી 


MTS ની તૈયારી કઈ રીતે કરવી?  


ધોરણ 10 પાસ પરની કેન્દ્ર સરકારની ભરતી MTS-2021 


ગ્લોબલ હંગર ઈન્ડેક્સ-GHI | વૈશ્વિક ભૂખમરાનો આંક-2020 

    


પેટા હિસાબનીશ/સબ ઓડિટર રેગ્યુલર ભરતી_ગૌણસેવા પસંદગી મંડળ


UGC NET-2021 | મુખ્ય સૂચનાઓ શું છે? | અરજી ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું?


આર્થિક સર્વે 2020-21 | પરિચય | સારાંશ NITI આયોગ | પરિચય | ઉદ્દેશ્યો | Team NITI-2021 | આયોજનપંચ vs NITI

 


વધુ વિડીયો જોવા માટે : CLICK HERE