લેટેસ્ટ અપડેટ્સ પોસ્ટ્સ/વિડીયો

  • વેબસાઇટમાં 'Video Library'નું નવું Menu એડ કરવામાં આવ્યું છે.  
  • 'Video Library'માં કરંટ ટોપિક્સ, અર્થશાસ્ત્ર, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ, શિક્ષણ, ટેકનોલોજી, જોબ અપડેટ વગેરેના ઉપયોગી વિડીયો મળતા રહેશે.

વિડીયો લાઈબ્રેરી મેનુ માટે : CLICK HERE

Video Link:  ધોરણ 10 પાસ પરની કેન્દ્ર સરકારની ભરતી MTS-2021


Video Link:  ગ્લોબલ હંગર ઈન્ડેક્સ-GHI | વૈશ્વિક ભૂખમરાનો આંક-2020    


Video Link: પેટા હિસાબનીશ/સબ ઓડિટર રેગ્યુલર ભરતી_ગૌણસેવા પસંદગી મંડળ       


વધુ વિડીયો જોવા માટે : CLICK HERE