માળખાગત ક્ષેત્રમાં વાયાબિલિટી ગેપ ફંડિંગ (VGF) યોજના (નાણાં મંત્રાલય)

 

 

--------------------------------------------------