અર્થશાસ્ત્ર GPSC/UPSC વિડીયો સીરીઝ યાદ રાખવાની TRICK સાથે

(કોલેજ/NET-SETમાં પણ ઉપયોગી)
આ શ્રેણીના તમામ વિડીયો જોવા માટે

-------------------------------------------------------

અર્થશાસ્ત્ર નોબેલ પ્રાઈઝ-2020 (વિડીયો પ્રેઝન્ટેશન 27 મિનીટ)
કોલેજ/GPSC/UPSC/NET-GSETમાં ઉપયોગી