અર્થશાસ્ત્ર વિડીયો સીરીઝ

'ભારતીય અર્થતંત્ર' વિડીયો સીરીઝ

(યાદ રાખવાની TRICK સાથે)

GPSC/UPSC/કોલેજ/NET-SETમાં ઉપયોગી

> લાંબા વ્યાખ્યાનને બદલે 10 થી 12 મીનીટના વિડીયો

> To the Point સરળ અને મુદ્દાસર સમજુતી

> યાદ રાખવાની TRICK 

> વનલાઈનર પ્રશ્નો

CLICK HERE