અર્થશાસ્ત્ર ઈ-બુક સંગ્રહ (ગુજરાતી)

યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ દ્વારા નવું પુસ્તક પ્રકાશિત થયું છે.

શિર્ષક : વસ્તીશાસ્ત્ર (Demography) | લેખક : કપિલ પી. ઘોસિયા | ભાષા : ગુજરાતી

B.A.-M.A.-NET-GSET-અર્થશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્રમાં ઉપયોગી તેમજ GPSCના અમુક મુદ્દાઓ આવરી લેવાયા છે.

પ્રકરણ અને અન્ય વિગત માટે : CLICK HERE

Online ખરીદી માટે ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડની લીંક : CLICK HERE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

અર્થશાસ્ત્ર ફ્રી ઈ-બુક સંગ્રહ (ગુજરાતી)
કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને તેમજ GPSC/NET/SETમાં ઉપયોગી

> એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર (MICRO ECONOMICS)
> ભારતીય અર્થતંત્ર (INDIAN ECONOMY)
> સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર (MACRO ECONOMICS)
> નાણું અને બેન્કિંગ (MONEY & BANKING)
> વસ્તીશાસ્ત્ર (DEMOGRAPHY)
> સહકાર (COOPERATION)