સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર (Macro Economics)


અસરકારક માંગ, વપરાશ વૃત્તિ, મૂડીની સીમાંત કાર્યક્ષમતા, ફુગાવો અને મંદી વગેરે
રાષ્ટ્રીય આવક, અસરકારક માંગ, વપરાશ વૃત્તિ, ફુગાવો અને મંદી વગેરેનાણું, ભારતીય બેન્કિંગ, અસરકારક માંગ, ગુણક વગેરે

Latest GK-Economics


આર્થિક પરિવર્તનો, આંતર્રાષ્ટ્રીય વ્યાપાર, લેણદેણ તુલા, વિદેશ વિનીમય દર વગેરે